0
Twój koszyk

Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Sklep internetowy: Psia perspektywa – Viktoria Niewrzela, działający pod adresem: sklep.psia-perspektywa.pl, prowadzony jest przez: Viktoria Niewrzela, z siedzibą w/przy: ul. Śląska 139, Miasteczko Śląskie 42-610, działający pod numerem NIP:
  6452572850, REGON: 520916475.
 3. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym: Psia perspektywa – Viktoria Niewrzela, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak
  również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 4. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
 5. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 6. Każdy Klient zobowiązany jest przestrzegać postanowienia Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 7. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu: sklep.psia-perspektywa.pl w hiperlink: „Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
 8. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu: sklep.psia-perspektywa.pl, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
  1610, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę dostawy treści lub usługi cyfrowej za cenę i na
  warunkach określonych w opisie.
 9. DEFINICJE
  Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.
  Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają
  zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.
  Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie treści lub usług cyfrowych do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży
  m.in. sposobu dostawy i płatności.
  Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta treści lub usługi cyfrowe oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.
  Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: sklep.psia-perspektywa.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy treści lub usługi cyfrowe.
  Sprzedawca – Viktoria Niewrzela, z siedzibą w/przy: ul. Śląska 139, Miasteczko Śląskie 42-610, NIP: 6452572850 który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.
  Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
  Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta
  lub innych użytkowników tej usługi bądź inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej np. usługi wymiany treści wideo i audio oraz inne usługi przechowywania plików online, edycja tekstów lub gry oferowane w chmurze, usługi
  przechowywania danych w chmurze, poczty elektronicznej, mediów społecznościowych i aplikacji działających w oparciu o chmury.
  Produkt – każdy towar lub usługa, w tym nieruchomości, usługi cyfrowe i treści cyfrowe, a także prawa i obowiązki.
  Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe, wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
  Integracja – połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
  Kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez
  konieczności ich przekształcania.
  Funkcjonalność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
  Interoperacyjność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego
  rodzaju.
  Internetowa platforma handlowa – usługa korzystająca z oprogramowania, w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, w ramach której umożliwia się Konsumentom
  zawieranie z innymi przedsiębiorcami umów na odległość lub osobom fizycznym, niebędącym przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość z innymi osobami fizycznymi, niebędącymi przedsiębiorcami.
  Dostawca internetowej platformy handlowej – przedsiębiorca, który obsługuje internetową platformę handlową, dostarcza podmiotom internetową platformę handlową lub umożliwia korzystanie z tej platformy.
  Umowa – umowa sprzedaży dostawy treści lub usług cyfrowych na odległość, zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.
 10. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 11. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 12. Główne parametry, decydujące o plasowaniu ofert, przedstawionych Konsumentowi w wyniku wyszukiwania, przedstawiane również w bezpośrednim powiązaniu z daną ofertą, w widoczny sposób, są następujące:
  Konsument ma możliwość sortowania ofert według wybranych przez siebie parametrów.
 13. Sklep oznacza oferty sponsorowane oraz płatne reklamy. Informacje te są przedstawiane w bezpośrednim powiązaniu z danym wynikiem wyszukiwania, w widoczny sposób, który wyróżnia się z ogólnego interfejsu.
 14. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić, zawierającą należny podatek (cena brutto).
 15. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi
  kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  prawa.
 17. W razie wprowadzenia promocji, Sklep informuje Klientów o najniższej cenie Produktu z ostatnich 30 dni. Jeśli Produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni, cena przed promocją to najniższa cena od momentu wprowadzenia Produktu do Sklepu. Informacje
  te są przedstawiane obok ceny promocyjnej Produktu.
 18. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: sklep.psia-perspektywa.pl lub e-mailowo na adres: -, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 19. Zamówienie Produktu realizuje się poprzez wybranie treści lub usługi cyfrowej, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku “DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Produktu, a następnie, z poziomu “KOSZYK”, znajdującego
  się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy zapłaty za wybrany Produkt, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.
 20. Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta powinni 252258228, 252 8 858888 828555285 2522882285 252552228, 22 25252 282 25 585 2885 8555522255 2582528222.
 21. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mail, podany w Formularzu Zamówienia.
 22. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
  a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
  b) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.
 23. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane 24 godziny na dobę, bez względu na dzień tygodnia.
 24. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 25. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta zostanie również wystawiona i wysłana Klientowi faktura VAT (art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570, ze zm.).
 26. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  a) E-mail – viktoria.psia.perspektywa@gmail.com
  b) Telefon – 519402986
  c) Adres korespondencyjny – ul. Śląska 139, Miasteczko Śląskie 42-610
  d) Adres w celu realizacji odstąpienia od Umowy: ul. Śląska 139, Miasteczko Śląskie 42-610
 27. Sprzedawca weryfikuje autentyczność recenzji, wystawionych przez Klientów, którzy zakupili Produkty w Sklepie, w następujący sposób:
  Recenzje są weryfikowane przez algorytm oraz zabezpieczenia antyspamowe. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania recenzji nieautentycznych (spam).
 28. Sprzedawca nie zamieszcza fałszywych lub zniekształconych recenzji. Opublikowane recenzje są zarówno pozytywne, jak i negatywne.
 29. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że Strony postanowiły inaczej. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie
  dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
  Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 30. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Strony terminie, Konsument może odstąpić od Umowy.
 31. Konsument może odstąpić od Umowy, bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  a) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej;
  b) Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 32. Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas dostarczania treści cyfrowej lub usługi
  cyfrowej określony w Umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter
  Umowy, jeżeli Umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 33. Brak zainstalowania przez Konsumenta w rozsądnym czasie aktualizacji, dostarczonych przez Sprzedawcę jest równoznaczny z brakiem odpowiedzialności Sprzedawcy za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową, wynikający wyłącznie
  z braku aktualizacji, jeżeli Sprzedawca poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania oraz gdy niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji, dostarczonej przez
  Sprzedawcę.
 34. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji, dostępnej w chwili zawarcia Umowy, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 35. REALIZACJA PŁATNOŚCI
 36. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
  1) Przelewy24;
  2) Płatność kartą debetową i krdytową;
  3) Google Pay oraz Apple Pay.
 37. Szczegółowe zasady i warunki dokonywania płatności za pośrednictwem banków lub innych dostępnych serwisów określają właściwe regulaminy odpowiednich banków i serwisów.
 38. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie
  zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu: – (e-mail), 519402986 (tel), ul. Śląska 139,
  Miasteczko Śląskie 42-610 (adres).
 39. REKLAMACJA
 40. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch (2) lat od tej chwili. Domniemywa się, że
  brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową, który ujawnił się przed upływem roku (1) od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 41. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak
  zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. Czas ten nie może być krótszy niż dwa (2) lata od chwili dostarczenia Produktu z elementami cyfrowymi.
 42. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument żąda doprowadzenia do ich zgodności z Umową, wysyłając e-mail na adres Sprzedawcy: viktoria.psia.perspektywa@gmail.com, informując Sprzedawcę telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu Sprzedawcy:
  519402986, informując Sprzedawcę wysyłając informację pocztą tradycyjną lub osobiście, pod adresem Sprzedawcy: ul. Śląska 139, Miasteczko Śląskie 42-610.
 43. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla
  Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
 44. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 45. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  a) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  b) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową;
  c) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z Umową;
  d) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 46. Obniżona cena pozostanie w takiej proporcji do ceny, wynikającej z Umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, niezgodnych z Umową, pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, zgodnych z Umową.
 47. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej
  lub usługi cyfrowej z Umową jest istotny.
 48. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedawca nie wykorzysta treści innych, niż dane osobowe, dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści,
  które:
  a) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy;
  b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, dostarczonych przez Sprzedawcę;
  c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
  d) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Sprzedawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne, niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez
  Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, dostarczonych przez Sprzedawcę.
 49. Sprzedawca żąda zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.
 50. Sprzedawca nie będzie żądać zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
 51. Sprzedawca zwróci cenę jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej, niezgodnej z Umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy.
 52. Sprzedawca zwróci Konsumentowi cenę należną wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy
  lub obniżeniu ceny, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 53. Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji na zakupione Produkty, co przewiduje osobny regulamin gwarancyjny.
 54. PRAWO ODSTĄPIENIA
 55. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od Umowy dotyczącej Produktów, zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie,
  w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta) otrzymania Usługi, treści lub usługi cyfrowej. Termin ten uważa się za zachowany, jeśli Konsument wyśle oświadczenia, przed jego upływem.
 56. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 57. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres: ul. Śląska 139, Miasteczko Śląskie 42-610.
 58. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca, od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy nie wykorzysta treści innych, niż dane osobowe, dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści
  cyfrowych lub usługi cyfrowej, dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
  a) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy;
  b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, dostarczonych przez Sprzedawcę;
  c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
  d) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Sprzedawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne, niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez
  Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, dostarczonych przez Sprzedawcę.
 59. Sprzedawca udostępni Konsumentowi treści cyfrowe nieodpłatnie, bez przeszkód, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie, przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 60. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument nie będzie mógł korzystać z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, ani udostępniania ich osobom trzecim, w szczególności nie będzie miał dostępu do treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz jego konto
  zostanie zablokowane.
 61. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 62. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 63. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 64. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  b) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  c) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  d) o dostarczanie Towarów z elementami cyfrowymi, usług cyfrowych lub treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną
  i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie;
  e) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  f) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli
  w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi, niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne, niż
  części zamienne, niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych Usług lub Towarów;
  h) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku, w którym Konsument wyraźnie zażądął od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną
  i uprzednią zgodą Konsumenta.
 65. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach Konsumenta.
 66. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
 67. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem:
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady
  postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  Internetowej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 68. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów” nie znajduje zastosowania wobec Przedsiębiorców na prawach Konsumenta
 69. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 70. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 71. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 72. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 73. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 74. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 75. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 76. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania Umowy sprzedaży Produktów, znajdujących się na stronie Sklepu.
 77. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 78. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu: sklep.psia-perspektywa.pl, w zakładce: „Regulamin Sklepu”.
 79. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie
  informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
 80. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.
 81. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 82. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu
  a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa.
 83. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta, niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.
 84. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne
  postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.
  Załącznik 1: Formularz odstąpienia od zawartej Umowy Konsumenta, Przedsiębiorcę Konsumenta
  Miasto/Wieś: , dnia: _ r.
  Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:
  Imię i nazwisko: ______

  Adres: ____
  E-mail: ____
  Tel: ____
  Przedsiębiorca:
  Nazwa: Psia perspektywa – Viktoria Niewrzela
  Adres: ul. Śląska 139, Miasteczko Śląskie 42-610
  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA
  Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:
  Art. 27 ustawy o prawach konsumenta
  Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
  informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia _____
  r., polegającej na:
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: _________ zł (słownie: _________________________________), którą należy przelać na następujący numer
  rachunku bankowego: _____________.
  Pouczenie:
  Konsument, jak również Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku Umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego
  pobytu Konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy lub w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy/partii rzeczy lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż
  przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy/partii lub części, a w przypadku Umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni od dnia
  wejścia w posiadanie tej rzeczy/partii rzeczy.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę, tj. Psia perspektywa – Viktoria Niewrzela, pod adresem: ul. Śląska 139, Miasteczko Śląskie 42-610, na adres e-mail: viktoria.psia.perspektywa@gmail.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego
  oświadczenia, wysłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, dołączonego do niniejszego Regulaminu, co nie jest obowiązkowe. Termin uważa się za zachowany, gdy
  Konsument wysłał informację, dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
  dostarczenia innego, niż najtańszy i zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o chęci skorzystania z prawa odstąpienia od
  Umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, który został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Konsument nie
  poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca nie będzie wykorzystywał treści innych, niż dane osobowe, dostarczone
  lub wytworzone przez Konsumenta, w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, z wyjątkiem treści, które są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy; dotyczą wyłącznie
  aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, dostarczonych przez Sprzedawcę; zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy
  nakładzie niewspółmiernych wysiłków; zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Sprzedawca uniemożliwi Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej,
  w szczególności poprzez odmówienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika.